Hiện nay, rất nhiều các trung tâm, đơn vị quảng cáo rằng có thể làm được bằng, rồi không cần thi, điều này là viết sai sự thật nhằm đánh lừa để lấy tiền những...